Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 799 af 14. juni 2023.

I medfør af § 50, stk. 4, og § 56 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 724 af 13. juni 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opgaver

§ 1. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråds formål er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

§ 2. Arbejdsmiljørådet har følgende opgaver:

 1. Rådet medvirker til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.
 2. Rådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet og udtaler sig herom til beskæftigelsesministeren, Naalakkersuisut og Arbejdstilsynet.
 3. Rådet udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler samt om de enkelte sager, som beskæftigelsesministeren, Naalakkersuisut eller Arbejdstilsynet forelægger for rådet.
 4. Før afgørelse af klager efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland skal rådets udtalelse indhentes.
 5. Rådet følger udviklingen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på de enkelte virksomheder og kan fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen.

Sammensætning

§ 3. Arbejdsmiljørådet består af en formand, udpeget af Naalakkersuisut efter indhentet udtalelse fra arbejdsmarkedets parter, og følgende andre medlemmer:

 1. 2 medlemmer udpeget af Sulinermik Inuussuutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK),
 2. 1 medlem udpeget af Pædagogernes Fagforening (NPK), Sygeplejerskernes Fagforening (PK) og Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) i fællesskab,
 3. 1 medlem udpeget af Tjenestemandsforeningen (AK) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) i fællesskab,
 4. 1 medlem udpeget af Grønlands Arbejdslederforening (SSK),
 5. 1 medlem udpeget af Grønlands Erhverv,
 6. 1 medlem udpeget af de grønlandske kommuner i fællesskab, og
 7. 1 medlem udpeget af Naalakkersuisut i samråd med Finansministeriet.

Stk. 2. For hver repræsentant udpeger organisationerne en stedfortræder.

§ 4. Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortræderne for disse udpeges for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 2. Arbejdsmiljørådet vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for formanden. Stedfortræderen fungerer i formandens fravær og i tilfælde af, at der ikke er udpeget en formand.

§ 5. Teknisk og lægeligt sagkyndige kan efter behov tilforordnes Arbejdsmiljørådet.

§ 6. Arbejdstilsynet deltager med en repræsentant uden stemmeret i Arbejdsmiljørådets møder og fungerer i øvrigt som sekretariat for rådet.

Udvalg

§ 7. Arbejdsmiljørådet kan nedsætte stående udvalg samt arbejdsudvalg, herunder regeludvalg. Rådet kan udpege medlemmer til disse udvalg også uden for rådets medlemskreds.

Stk. 2. Udvalgene skal være repræsentativt sammensat. Rådet kan om nødvendigt tilkalde særligt sagkyndige til at deltage i udvalgenes arbejde.

Stk. 3. Formanden for de enkelte stående udvalg og arbejdsudvalg udpeges af rådets formand, medmindre andet bestemmes af rådet.

Stk. 4. Udvalgene afgiver indstilling til rådet i de forelagte sager. Rådets formand kan fastsætte frister herfor.

Forretningsgange og mødevirksomhed

§ 8. Der afholdes normalt møde i Arbejdsmiljørådet 3 gange årligt og i øvrigt efter formandens bestemmelse.

§ 9. Arbejdsmiljørådets sekretariat skal normalt senest ti arbejdsdage før mødet udsende indkaldelse med dagsorden samt materiale, der skønnes nødvendigt for behandling i rådet.

Stk. 2. En eventuel tillægsdagsorden skal normalt udsendes senest fem arbejdsdage før mødet. Ethvert medlem kan få en sag sat på tillægsdagsordenen, ligesom ethvert medlem kan få udsat sager, der er optaget på en tillægsdagsorden.

§ 10. Formanden leder møderne. Er formanden ikke til stede, leder formandens stedfortræder møderne.

Stk. 2. Under forhandlingerne har ethvert af medlemmerne og repræsentanterne efter § 3, stk. 1, § 5 og § 6, ret til at få ordet og ret til at få en sag udsat. Formanden kan fastsætte en frist for den afsluttende behandling af en udsat sag.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådet kan indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde.

§ 11. Arbejdsmiljørådet er beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af rådets medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at rådets beslutninger træffes i enighed. Ved uenighed træffes rådets beslutninger ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. I sager, hvor rådet afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren, skal det udtrykkeligt fremgå af rådets indstillinger, hvilke organisationer der afgiver de enkelte indstillinger.

Stk. 4. I tvivlstilfælde afgør formanden, om der foreligger et procedurespørgsmål.

§ 12. Formanden sikrer, at Arbejdsmiljørådets indstillinger og beslutninger er udfærdiget i overensstemmelse med rådets vedtagelser, og underskriver disse på rådets vegne. Rådets sekretariat udarbejder et referat efter hvert rådsmøde.

Ikrafttræden m.v.

Tavshedspligt

§ 13. Arbejdsmiljørådets medlemmer, tilforordnede, sekretær samt udvalgsmedlemmer og sagkyndige uden for rådets medlemskreds har tavshedspligt efter §§ 50-54 i kriminallov for Grønland.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1345 af 15. december 2005 om forretningsorden for det grønlandske arbejdsmiljøråd ophæves.

Arbejdstilsynet, den 14. juni 2023

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg