Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 1 - Mekanisk drevne kraner m.v.

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland

Supplerende krav til mekanisk drevne kraner m.v., som med et bæremiddel løfter en byrde frit hængende.

Indretning

1. Mekaniske drevne kraner m.v., der er bestemt til løft af personer, skal opfylde følgende særlige krav:

  1. Dimensioneringen skal ske ved anvendelse af en beregningsmæssig last, der er 50 % større end den forudsatte maksimale, statiske last, og
  2. tove, kæder og mekaniske komponenter, som er udsat for slid, skal være dimensioneret til det dobbelte af den forudsatte maksimale last og skal være dubleret eller sikret med en automatisk og direkte virkende fang- eller bremseindretning.

1.1. Punkt 1.b. gælder også for redskaber, hvor andre særlige sikkerhedshensyn gør sig gældende, fx ved scene-, dekorations- og belysningshejs.

1.2. Førerløse kraner må ikke indrettes til persontransport.

2. Kraner m.v. må ikke være indrettet med fri firing.

2.1. Undtaget fra punkt 2 er:

  1. Mobilkraner, forudsat de er forsynet med en nødudløsning for fri firing anbragt således, at utilsigtet betjening ikke kan forekomme, og
  2. hejseredskaber, hvor fri firing er nødvendig for arbejdets udførelse, fx rambukke, kraner med gribeskovl og kraner med slæbeskovl

3. Mekaniske drevne kraner m.v., der er indrettet med fast førerplads på redskabet, og som anvendes under forhold, hvor føreren udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra stærk varme, kulde, støj og støv m.v., skal være forsynet med førerhus. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsforholdene ikke gør det muligt at anvende førerhus, eller redskabet kun føres i kortere perioder i løbet af en dag.

3.1. Tårnkraner skal endvidere være indrettet med førerhus, når de anvendes under forhold, hvor føreren ikke har et tilfredsstillende udsyn.

4. Førerhuse skal være indrettet således, at førerplads og betjeningsorganer er placeret og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt og således, at føreren har et tilfredsstillende udsyn.

4.1. For de indvendige mål i førerhuse gælder følgende krav:

  1. Førerhuse på tårnkraner skal være mindst 2000 mm høje, 1000 mm brede og 1300 mm lange, og
  2. førerhuse på andre stationære og skinnekørende kraner skal være mindst 2000 mm høje og have et gulvareal på mindst 2,5 m².

4.2. Førerhuse skal i fornødent omfang indeholde regulerbare opvarmnings-, afkølings- og ventilationsanlæg.

5. Tårnkraner, der er opstillet i mere end 2 måneder, skal være indrettet med personelevator, hvis det er teknisk og praktisk muligt, når adgangsvejen til førerhuset er over 25 m. Adgangsvejen måles lodret fra det sted, hvor kranen betrædes til det højeste punkt på adgangsvejen. Ud over elevator skal der være sædvanlige adgangsveje.

Mærkning, brugsanvisning og godkendelse m.v.

6. Enhver mekanisk drevet kran skal, når den udleveres til brug eller udstilles i Grønland, være holdbart og tydeligt mærket med mindst følgende oplysninger:

  1. Fremstillingsår
  2. løbenummer og typebetegnelse.

6.1. Bæremidler, der indgår i en kran, skal mærkes som anført i punkt 6. Hvor dette ikke er muligt, skal leverandøren medlevere certifikater eller tabeller, som indeholder oplysningerne.

7. Hvis redskabet indrettes med fibertove eller fiberbændler som bæremiddel, skal der sammen med redskabet leveres dokumentation (fx certifikat) for, at bæremidlet er velegnet til redskabets formål.

8. Med leveringen af en kran skal følge en brugsanvisning, som skal oplyse om krav vedrørende belastningsprøver.

9. Bådsmandsstole og arbejdsplatforme til hejsestillinger samt spil og fangindretninger til disse skal, når de udleveres til brug første gang eller udstilles i Grønland, have et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til den til enhver tid gældende standard DS/EN 1808 +A1 2010 Sikkerhedskrav til hejsestillinger (ophængte facadehejse, silohejse o.l.) - Konstruktionsberegninger, stabilitetskriterier, fremstilling – Afprøvning.