Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 af 12. maj 2015

I medfør af § 29, stk. 1, § 37, stk. 1, og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr.1048 af 26. oktober 2005, fastsættes:

Kapitel 1 - Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tekniske hjælpemidlers indretning, mærkning, brugsanvisning, afprøvning og markedsføring.

§ 2. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse:

 1. Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der:
  a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
  b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller
  c) tjener til udførelsen af en teknisk proces.
 2. Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Almindelige bestemmelser

§ 3. Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

§ 4. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter og andre leverandører, projekterende, reparatører o.l. samt arbejdsgivere, ejere, virksomhedsledere, arbejdsledere, andre ansatte og brugere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. § 2 og kapitel 3 i loven.

§ 5. Tekniske hjælpemidler, der er lovligt CE-mærket efter EU –lovgivningen, formodes at leve op til kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2  - Indretning af tekniske hjælpemidler der er importeret eller opstillet første gang før 1. juni 2015

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning.

§ 6. Tekniske hjælpemidler, der er importeret eller opstillet første gang før 1. januar 2015, skal opfylde §§ 7-13.

§ 7. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed.

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller være forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og eventuelt fastsatte grænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides.

§ 8. Farer ved et teknisk hjælpemiddel skal imødegås. Det skal herunder sikres, at

 1. personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer,
 2. værktøj, emner eller dele heraf, stænk og lignende ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed og
 3. varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Hvis fornøden sikring ikke er opnået gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet udstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

§ 9. Den måde, hvorpå der sker indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med udstyr, som automatisk giver varsel forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger.

Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsningen være kombineret med en bremsning.

Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning.

§ 10. Betjeningsordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er forhindret eller imødegået.

Stk. 2. Betjeningsorganer skal være let tilgængelige og anbragt og udformet hensigtsmæssigt under hensyn til arbejdsstillingen samt være godt belyst.

§ 11. Automatisk drevne, styrede eller overvågede tekniske hjælpemidler skal i det omfang, det kan have sikkerhedsmæssig betydning, være udstyret med anordninger til nedregulering af processerne, udkobling af den automatiske styring og manuel betjening samt eventuelt nødstop.

Stk. 2. Et sådant hjælpemiddel skal desuden være forsynet med anvisninger, diagrammer, planer eller lignende materiale, som i tilfælde af automatikken svigter eller andre ekstraordinære situationer giver grundlag for fuldt ud at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning heraf og at gennemføre de foranstaltninger eller indgreb, som måtte være nødvendige til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 3. Materialets tekst og de instruktioner, der knytter sig hertil, skal være på grønlandsk og dansk, medmindre andet følger af særregler eller bestemmes af Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Materialet skal befinde sig på hjælpemidlet eller i tilknytning til dette på en måde, der er hensigtsmæssig for dets anvendelse.

§ 12. Tekniske hjælpemidler, hvis sikkerhed er afhængig af driftstilstanden, skal i nødvendigt omfang være forsynet med udstyr til overvågning, kontrol og beherskelse heraf.

Stk. 2. Overvågnings- og kontrolorganer skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer, så de fungerer pålideligt på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Stk. 3. Overvågnings- og kontrolorganer skal være konstrueret og anbragt således, at de ikke uforsætligt kan bringes ud af indstilling. Deres visning skal være korrekt, tydelig og godt belyst. Aflæsning og indstilling skal kunne foretages fra et let tilgængeligt sted, og det skal være muligt at foretage nødvendige justeringer eller udskiftninger.

§ 13. Hvor der ved eller på et teknisk hjælpemiddel skal ske færdsel eller ophold af hensyn til betjening, vedligeholdelse, eftersyn eller pasning, skal der indrettes adgangs- og færdselsveje samt arbejdsplatforme i nødvendigt omfang. Disse skal være således udformet og udført, sikret og belyst, at deres benyttelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Kapitel 3 - Tekniske hjælpemidler der er importeret eller opstillet efter 1. juni 2015.

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning

§ 14. Tekniske hjælpemidler, der er importeret efter 1. januar 2015, skal opfylde §§ 15-37 og kapitel 2 samt leve op til sikkerhedsniveauet i anerkendte normer og standarder.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 3 indeholder supplerende krav til kapitel 2.

§ 15. I forbindelse med konstruktion eller ændring af et teknisk hjælpemiddel skal der foretages en risikovurdering (kortlægning og vurdering) af farer forbundet med hjælpemidlets beregnede anvendelse samt misbrug, der med rimelighed kan forudses.

Stk. 2. Det tekniske hjælpemiddel skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af risikovurderingen. Risici ved det tekniske hjælpemiddel skal imødegås i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Ved så vidt muligt at fjerne eller mindske risiciene (integrering af sikkerheden ved konstruktion og fremstilling af maskinen).
 2. Gennem nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod de risici, som ikke kan fjernes.
 3. Ved at give brugerne informationer om de tilbageværende risici som følge af, at de trufne beskyttelsesforanstaltninger er ufuldstændige, og anføre om en særlig instruktion og oplæring er påkrævet, samt oplyse om personlige værnemidler er nødvendige.

§ 16. Det skal sikres, at afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger

 1. skal være solidt fremstillet,
 2. ikke må forårsage yderligere risici,
 3. ikke let må kunne flyttes eller sættes ud af drift,
 4. skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,
 5. ikke må hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og
 6. skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.

§ 17. Udrustning for energitilførsel skal være således konstrueret, udført og monteret, at den ikke frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 18. Et teknisk hjælpemiddel skal være konstrueret, udført og udstyret således, at betjening af det kan udføres uden fare for sikkerhed eller sundhed, og uden at andre udsættes for fare.

Stk. 2. For ethvert andet ved hjælpemidlet forekommende arbejde finder stk. 1 tilsvarende anvendelse i det omfang, det er muligt, under hensyn til hjælpemidlets art.

§ 19. Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med udstyr, som automatisk giver signal forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. Igangsætning må kun kunne ske ved en bevidst handling, udført på et styresystem, der er beregnet hertil.

Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en bremsning. Stopordre skal have højere prioritet end igangsætningsordre.

Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning.

§ 20. Belysning, der er indbygget eller påmonteret et teknisk hjælpemiddel, skal være hensigtsmæssigt udformet, herunder blændfrit.

§ 21. Betjeningsanordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er forhindret eller imødegået.

Stk. 2. Styresystemer skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt, forstyrrelser og belastninger, som kan forudses i forbindelse med den påtænkte anvendelse.

Stk. 3. Betjeningsanordninger skal være let tilgængelige, tydelige, lette at få øje på, passende afmærket og være anbragt og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt samt være godt belyst.

Udformning

§ 22. Hvor form eller farve af et teknisk hjælpemiddel eller dele heraf kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal der i videst muligt omfang være taget hensyn hertil.

§ 23. Markeringsfarver og -symboler skal være tydelige og holdbare, og af hensyn til synsopfattelsen skal der i det hele tilstræbes en hensigtsmæssig form- og farvegivning af hjælpemidlet.

§ 24. Tilgængelige dele af hjælpemidlet skal, i den udstrækning dets anvendelse efter bestemmelsen tillader det, være udformet således, at skarpe hjørner, kanter, ru overflader o.l., som kan medføre personskade, ikke forekommer.

Stk. 2. Udformningen skal så vidt muligt sikre, at hjælpemidlet nemt kan renholdes, og at rengøringen af og ved det kan ske uden fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 25. Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling og montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at flytning mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Brugsanvisning og mærkning

§ 26. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal være affattet på grønlandsk og dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog.

Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l. til opsætning ved dette.

Stk. 4. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med fremstillerens eller for importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det let at identificere fabrikanten, henholdsvis importøren.

Mobile tekniske hjælpemidler

§ 27. Hvis et mobilt teknisk hjælpemiddel er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på hjælpemidlet, skal hjælpemidlet være indrettet således, at risikoen for personerne mindskes mest muligt, når hjælpemidlet er i bevægelse. Dette gælder også ved risiko for, at personerne kommer i kontakt med hjul eller larvefødder, eller at de bliver fanget af disse.

§ 28. Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem et mobilt teknisk hjælpemiddel og dets tilbehør eller anhænger kan medføre særlige risici, skal hjælpemidlet være udstyret eller indrettet på en måde, der forhindrer blokering af kraftoverføringsdelene. Hvor sådanne blokeringer ikke kan forhindres, skal der træffes enhver tænkelig forholdsregel for at undgå personskade.

§ 29. Et mobilt teknisk hjælpemiddel skal være forsynet med fastgørelsesanordninger til kraftoverføringsdelene, hvis det er nødvendigt for at undgå, at delene slæber hen ad jorden og derved bliver tilsølet eller ødelagt.

§ 30. Hvis et mobilt teknisk hjælpemiddel er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på hjælpemidlet, skal hjælpemidlet, afhængigt af de faktiske anvendelsesforhold, være forsynet med en af nedennævnte sikkerhedsindretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning eller stejling:

 1. en indretning, der forhindrer hjælpemidlet i at hælde mere end 45 grader,
 2. en indretning, der sikrer tilstrækkelig fri afstand rundt om den eller de personer, der opholder sig på hjælpemidlet, hvis dette kan hælde mere end 45 grader, eller
 3. enhver anden indretning med tilsvarende formål.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger kan være integreret i det tekniske hjælpemiddel.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger er ikke påkrævet, når det tekniske hjælpemiddel er stabiliseret under brugen, eller når selve hjælpemidlets konstruktion forhindrer, at det kan stejle eller vælte.

Stk. 4. Er der risiko for, at en person, der opholder sig på det tekniske hjælpemiddel, kan komme i klemme mellem dele af hjælpemidlet og jorden, skal der være monteret et system, fx sikkerhedssele, til fastspænding af den eller de personer, der opholder sig på hjælpemidlet.

§ 31. Hvis en gaffeltruck er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på gaffeltrucken, skal denne være indrettet eller udstyret med fx en af nedennævnte indretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning:

 1. en førerkabine,
 2. en indretning, der forhindrer gaffeltrucken i at vælte,
 3. en indretning, der sikrer, at der i tilfælde af væltning er tilstrækkelig plads mellem jorden og visse dele af gaffeltrucken til den eller de personer, der opholder sig på den, eller
 4. en konstruktion, fx sikkerhedssele, der fastspænder personen eller personerne til førersædet, således at de ikke fanges af dele af gaffeltrucken, hvis den vælter.

§ 32. Hvis kørsel med et selvkørende teknisk hjælpemiddel kan indebære risici for personer, skal det opfylde følgende krav:

 1. Hjælpemidlet skal være forsynet med en anordning, der forhindrer utilsigtet igangsætning.
 2. Hvis hjælpemidlet omfatter flere enheder, der kan bevæge sig samtidigt på samme skinnelegeme, skal hjælpemidlet være forsynet med passende anordninger til mindskelse af følgerne af en eventuel kollision.
 3. Hjælpemidlet skal være forsynet med en anordning til nedbremsning og standsning. I det omfang hensynet til sikkerheden kræver det, skal der være en let tilgængelig nødbetjeningsenhed med betjeningsorganer eller et automatisk system til nedbremsning og standsning af hjælpemidlet i tilfælde af, at hovedbetjeningsenheden svigter.
 4. Hvis førerens direkte synsfelt er utilstrækkeligt med henblik på sikkerheden, skal der installeres passende hjælpeanordninger til forbedring af udsynet.
 5. Hvis hjælpemidlet er beregnet til brug om natten eller på mørke steder, skal det være forsynet med en belysningsanordning, der er tilpasset det arbejde, der skal udføres, og som skal skabe tilstrækkelig sikre forhold.
 6. Hvis hjælpemidlet i sig selv indebærer en brandrisiko, eller hvis anhænger eller last indebærer en brandrisiko, som kan udsætte personer for fare, skal det være forsynet med passende udstyr til brandbekæmpelse, medmindre sådant udstyr allerede befinder sig i tilstrækkelig nærhed af anvendelsesstedet.
 7. Et fjernstyret teknisk hjælpemiddel skal standse automatisk, hvis det bevæger sig uden for fjernstyringens rækkevidde.
 8. Et fjernstyret teknisk hjælpemiddel, som under normale anvendelsesbetingelser kan indebære risici for påkørsel eller fastklemning, skal forsynes med anordninger, som beskytter mod sådanne risici, medmindre der allerede er andre passende anordninger til kontrol af risikoen for påkørsel.

Tekniske hjælpemidler til løft af byrder

§ 33. Hvis et hjælpemiddel til løft af byrder, installeres fast, skal det sikres, at det er solidt og stabilt under brugen, især under hensyntagen til de byrder, der skal løftes, og til hvorledes udstyret er ophængt eller fastgjort.

§ 34. Et teknisk hjælpemiddel til løft af byrder, skal være tydeligt mærket med den tilladelige belastning.

Stk. 2. Der skal ved hjælpemidlet foreligge en tabel, der viser de tilladelige belastninger i hjælpemidlets forskellige stillinger.

Stk. 3. Tilbehør til hjælpemidlet skal mærkes på en sådan måde, at de tekniske egenskaber, der har betydning for sikkerheden, fremgår tydeligt.

Stk. 4. Hvis et hjælpemiddel ikke er beregnet til løft af personer, skal dette, hvis der er mulighed for at tage fejl, angives ved passende tydelig skiltning.

§ 35. Et fastinstalleret teknisk hjælpemiddel til løft af byrder, skal være installeret således, at risikoen mindskes for, at byrderne:

 1. rammer personer,
 2. utilsigtet foretager farlige bevægelser eller falder ned, eller
 3. utilsigtet frigøres.

§ 36. Et teknisk hjælpemiddel til løft eller flytning af personer, skal være konstrueret så,

 1. man ved hjælp af passende anordninger forhindrer nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende,
 2. man undgår risiko for, at en person kan falde ud af kabine, kurv eller lignende,
 3. man undgår risiko for, at en person kvæstes, fastklemmes eller stødes især som følge af utilsigtet kontakt med genstande, og
 4. personer, der i tilfælde af uheld er lukket inde i kabine, kurv eller lignende kan frigøres og ikke udsættes for fare.

Stk. 2. Hvis det på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen ikke er muligt ved hjælp af en særlig anordning at undgå de i stk. 1, nr. 1, omhandlede risici, skal der anvendes et bæremiddel (ståltov eller kæde) med forhøjet sikkerhedsfaktor.

§ 37. Mekanisk drevne kraner m.v. skal, ud over kravene i dette kapitel, opfylde de supplerende krav i bilag I.

Kapitel 4 - Dispensation og klage

§ 38. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af hjælpemidlets særlige indretning og anvendelse eller særlige forhold i øvrigt skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 39. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 5 - Kriminalretlige foranstaltninger

§ 40. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der

 1. overtræder § 3 og §§ 7-37,
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for dispensationer i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 3 og §§ 7-37, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i kriminallovens 5. kapitel.

Kapitel 6 - Ikrafttræden

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 398 af 24. juni 1986 for Grønland om tekniske hjælpemidler ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 151 af 18. april 1972 for Grønland om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, taljer og lignende ophæves.

Arbejdstilsynet, den 12. maj 2015

Peter Vesterheden / Bitten Højmark Døjholt

Bilag

1 - Mekaniske drevne kraner m.v.