Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 1986

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag foretage anmeldelse til arbejdstilsynet af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket i hans tjeneste, hvis ulykken eller forgiftning har medført arbejdsudygtighed i I dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Hvor der ikke foreligger et arbejdsgiverforhold, skal brugeren af tekniske hjælpemidler tilsvarende anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af tekniske hjælpemidler.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 og 2 skal ske på særlige blanketter, der udleveres af arbejdstilsynet. Anmeldelsesblanketten indsendes til arbejdstilsynet. Kopi af anmeldelsesblanketten gives til virksomhedens sikkerhedsorganisation, eller, hvor sådan ikke findes, til den tilskadekomne.

Stk. 4. Ulykkestilfælde, forgiftninger og arbejdsbetingede lidelser, der medfører dødsfald eller svær tilskadekomst, skal tillige straks meddeles til arbejdstilsynet.

§ 2. Læger og tandlæger er forpligtiget til at foretage anmeldelse til arbejdstilsynet om arbejdsbetingede lidelser og lignende skadelige påvirkninger, som de konstaterer eller får mistanke om.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske på en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet.

§ 3. Den, der overtræder §§ I og 2, idømmes bøde.

§ 4. For overtrædelse, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986.

Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986

Henning Dyremose / Henrik Grove

Hent pdf

Download Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 1986 som PDF

Se også

Anmeldelse af arbejdsulykke

Anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse