Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse for Grønland om elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 26. februar 1992

I medfør af §29, §37, §46, §56, §57 øg § 67 i lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i grønland fastsættes:

Kapitel 1 - Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter:

  1. Elevatorer og hejseværker bestemt til person- og/eller godstransport.
  2. Rulletrapper, rullefortove og lignende apparater til persontransport.
  3. Andre apparater til hævning eller sænkning af en byrde, der ikke er frit hængende, i det omfang det nærmere bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet ved udstedelse af regler for den enkelte art eller type af apparat under hensyn til dettes særlige karakter, jf. §18. Stk. 2.

Ved anvendelse af bekendtgørelsen skal følgende definitioner lægges til grund:

Elevator og hejseværk: Et transportapparat, hvor transportorganet består af stol, lad eller lignende, som bevæger sig mellem fastlagte adgangs- og stoppesteder, og er styret helt eller delvis i en bevægelsesbane, der er lodret eller skrå.

Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd, der bevæger sig i skråt op- eller nedadgående retning.

Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående, trinløse bånd eller paletter, der bevæger sig i skråt op- eller nedadgående retning eller vandret.

Stk. 3. Hvor bekendtgørelsen anvender betegnelsen »elevator m.v.«, anses alle typer af transportapparater, der er nævnt i § 1, stk. 1, for omfattet.

Kapitel 2 - Indretning og opstilling

§ 2. Elevatorer m.v. samt deres tilbehør skal være således konstrueret, udført, udstyret, opstillet og sikret, at de sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Det skal ved indretningen og opstillingen påses, at de er fuldt forsvarligt beskyttet mod farlige påvirkninger og indgreb udefra, samt at pasnings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder kan udføres farefrit.

Stk. 3. De anvendte materialer skal være egnet og dimensioneret til at modstå de påvirkninger, som de må forventes udsat for.

Stk. 4. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver samt til skaktlemme m.v. skal være fuldt forsvarligt indrettet.

Stk. 5. De under stk. 4 nævnte rum må ikke udgøre gennemgang til rum, der er elevatoranlægget uvedkommende.

§ 3. Elevatorer m.v. skal være forsynet med et tydeligt og holdbart mærke om identitet og data samt opslag om benyttelse og tilsyn efter regler, der fastsættes af direktøren for Arbejdstilsynet, jf. § 18.

Stk. 2. Mærket skal være synligt anbragt på stolbøjle eller lignende.

Stk. 3. Bortset fra etagemærkning og lignende må mærkning, skiltning eller opslag ikke foretages uden Arbejdstilsynets tilladelse.

§ 4. Den, der leverer, udlejer, udlåner, selvstændigt installerer eller ombygger en elevator m.v. skal sørge for, at indretning og opstillingen af elevatoren m.m., når den afleveres til brug, opfylder kravene i bekendtgørelsen og de regler, der er udstedt i henhold til denne.

Stk. 2. Nødvendige skriftlige betjenings-, og vedligeholdelsesanvisninger på dansk og grønlandsk skal følge med ved afleveringen.

Kapitel 3 - Brug og betjening

§ 5. Elevatorer m.v. må kun anvendes til formål, hvortil de er bestemt, og skal benyttes og betjenes på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 2. Godselevatorer må ikke betjenes eller betrædes af personer under 18 år.

Stk. 3. Overfyldning af transportorganet, ustabil anbringelse af gods heri, transport af personer eller gods helt eller delvis uden for transportorganet samt anden misbrug af elevatorer m.v. må ikke finde sted.

Stk. 4. Anvendelser på skilte om højst tilladte passagertal, godsmængde m.m. skal følges.

Stk. 5. Beskadigelse af og indgreb i elevatorer m.v., deres sikkerhedsudstyr og øvrige tilbehør, herunder skilte og opslag, må ikke finde sted.

Stk. 6. Andre opslag, skilte m.v. end de, der er foreskrevet i bekendtgørelsen eller de regler, der er udstedt i henhold til denne, må ikke opsættes uden Arbejdstilsynets tilladelse.

§ 6. Elevatorers skaktafgrænsning, styr, dragerparti eller andre dele må ikke uden Arbejdstilsynets tilladelse benyttes til fastgørelse af stilladser, hejseværker og lignende, medmindre disse hjælpemidler er nødvendige for reparation. opstilling eller eftersyn af elevatoren.

Kapitel 4 - Pasning, eftersyn og reparation

§ 7. Ejeren af en elevator m.v. skal påse, at elevatoren m.v. samt dens tilbehør passes og vedligeholdes fuldt forsvarligt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og de regler, der er udstedt i henhold til denne.

Stk. 2. Er elevatoren m.v. udlejet eller på anden måde overdraget en anden til brug, påhviler pligten denne.

§ 8. Rum for drivmaskineri, tovskiver samt skaktlemme m.v. skal holdes aflåst. Adgangsvejene til dem skal holdes ryddelige og frit passable.

Stk. 2. De til elevatoren m.v. hørende rum, herunder skakt, skal holdes rene og ryddelige og må kun indeholde de til anlægget hørende installationer og genstande.

§ 9. Ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) af en elevator m.v. skal sørge for, at anlægget er under stadigt tilsyn af en egnet og pålidelig person, der er fortrolig med dets sikringsudstyr, drivmaskineri, belysning og nødsignal.

Stk. 2. Den, der fører tilsynet, skal være opmærksom på, om anlægget med tilhørende rum til stadighed er i orden, og om reglerne for brugen og betjeningen af elevatoren m.v. overholdes. Den pågældende skal underrette elevatorens ejer eller ansvarlige bruger om fejl eller mangler ved elevatoren m.v., som ikke straks bliver rettet, og skal om fornødent sætte den ud af drift. if. § 12.

§ 10. Mindst een gang om måneden skal en elevator m.v. samt tilbehøret underkastes et eftersyn ved en af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndig.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan påbyde hyppigere eftersyn, hvis omstændighederne taler derfor.

Stk. 3. Den, der foretager eftersynet, skal i forbindelse med dette udfærdige og underskrive en rapport efter regler, der fastsættes af direktøren for Arbejdstilsynet. Rapporten skal opbevares af eftersynsfirmaet i mindst 3 år og skal på forlangende udleveres til Arbejdstilsynet. En kopi af rapporten skal efterlades let tilgængelig i rummet for drivmaskineriet og opbevares der i mindst I år.

Stk. 4. Er der ved eftersynet fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet ved eftersynets afslutning, skal yderligere en kopi afleveres til ejeren eller den ansvarlige bruger (if. § 7. stk. 2).

§ 11. Den, der som selvstændig virksomhed udfører eftersyn eller omfattende reparationsarbejde på en elevator m.v. skal ved instruktion og tilsyn påse, at det udføres fuldt forsvarligt, og at indretningen af elevatoren m.v. når arbejdet er afsluttet, opfylder kravene i bekendtgørelsen og de regler, der er udstedt i henhold til denne.

Stk. 2. Hvis en reparation eller et vedligeholdelsesarbejde kun berører en eller nogle dele af elevatoren m.v., skal den, der udfører arbejdet påse, at de dele af elevatoren m.v., der berøres af arbejdet, er i forskriftsmæssig stand, når arbejdet er afsluttet.

§ 12. Konstateres der fejl eller mangler, der kan have sikkerhedsmæssig betydning ved en elevator m.v. eller tilbehøret, skal den straks sættes ud af drift. Den må ikke tages i brug igen, før den er bragt i sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig stand.

§ 13. Så længe en elevator m.v. er sat ud af drift eller er under eftersyn eller reparation, skal dette være tydeligt tilkendegivet ved skilte, opsat umiddelbart ved alle adgangsåbninger og i transportorganet.

Stk. 2. Den, der sætter elevatoren ud af drift eller udfører eftersyns- eller reparationsarbejde, skal sørge for skiltenes opsætning.

Stk. 3. Skiltene skal være udformet efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Den, der under et eftersyns- eller reparationsarbejde har foretaget indgreb i eller udskiftet en sikkerhedsanordning, skal påse, at denne ved arbejdets afslutning er i forskriftsmæssig stand og funktion.

Kapitel 5 - Anmeldelse, besigtigelse og afprøvning

§ 14. Ved afleveringen af en elevator m.v. til brug som ny eller efter ombygning eller flytning skal den pågældende leverandør, installatør, reparatør, udlejer m.v.:

  1. sørge for, at anmeldelse med beskrivelse af elevatoren m.v. og oplysning om, hvem der fører eftersynet, jf. § 10, indsendes til Arbejdstilsynet (blanketformular hertil fås hos Arbejdstilsynet) og,
  2. sikre sig, at Arbejdstilsynet foretager besigtigelse og afprøvning af elevatoren m.v. og finder den i forsvarlig stand.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) skal sikre sig, at Arbejdstilsynet har givet skriftlig, midlertidig tilladelse til, at elevatoren m.v. må tages i brug, og at aftale om besigtigelse og afprøvning er truffet med Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets brugstilladelse skal være opsat i elevatorstolen, indtil besigtigelse og afprøvning har fundet sted.

Stk. 3. For virksomheder, hvor der foreligger særlig sikkerheds- og sundhedsfare, der har betydning for, at opstillingen af en elevator m.v. er forsvarlig, kan direktøren for Arbejdstilsynet fastsætte, at en plan over opstillingsstedet og placeringen i virksomheden med de nødvendige oplysninger skal forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse, forinden den bringes til udførelse.

§ 15. Besigtigelse og afprøvning skal foretages hvert andet kalenderår med højst 30 måneders mellemrum. Arbejdstilsynet kan kræve hyppigere besigtigelse og afprøvning, hvor forholdene taler for det. I de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet udsteder attest for besigtigelse og afprøvning, skal attestens gyldighedsperiode angives på den.

Stk. 2. Såfremt ny besigtigelse og afprøvning ikke er foretaget inden udløbet af dette tidsrum, skal ejeren eller den ansvarlige bruger (jr. § 7, stk. 2) sørge for, at elevatoren m.v. tages ud af brug.

Stk. 3. Arbejdstilsynet fastsætter tidspunktet for besigtigelse og afprøvning og underretter ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) herom med mindst 14 dages varsel. Ejeren eller den ansvarlige bruger har pligt til for egen regning rettidigt at lade foretage de nødvendige foranstaltninger til besigtigelsen og afprøvningen og stille den fornødne medhjælp til rådighed.

Stk. 4. Arbejdstilsynet er berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kontrol af enhver elevator m.v.

§ 16. Hvis en elevator m.v. tages ud af brug, skal ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) skriftligt meddele Arbejdstilsynskredsen dette og tilbagesende eventuel attest.

Stk. 2. Skift af eftersynsfirma skal skriftligt meddeles til Arbejdstilsynskredsen inden 14 dage af ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2).

Stk. 3. Ophører et eftersynsfirma med eftersyn på en elevator m.v.. skal eftersynsfirmaet skriftligt meddele Arbejdstilsynskredsen dette inden 14 dage.

Stk. 4. Ejerskifte af elevatoren m.v. skal af den nye ejer skriftligt meddeles Arbejdstilsynskredsen inden 14 dage.

Stk. 5. Ulykkestilfælde og tilløb til ulykkestilfælde ved elevatoren m.v. skal straks af ejeren eller den ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) anmeldes til Arbejdstilsynskredsen.

§ 17. For de besigtigelser og afprøvninger, der foretages af Arbejdstilsynet i medfør af bekendtgørelsen eller de i henhold hertil udfærdigede regler, betaler elevatorens ejer eller ansvarlige bruger (jf. § 7, stk. 2) afgifter efter regler, der fastsættes af arbejdsministeren.

Kapitel 6 - Nærmere regler

§ 18. Direktøren for Arbejdstilsynet bemyndiges til at fastsætte detailregler om indretning, opstilling, godkendelse og kontrol af elevatorer m.v., som omfattes af bekendtgørelsen, samt supplerende regler om pasning og eftersyn af disse.

Stk. 2. Direktøren kan herunder fastsætte regler om udpegning af kontrolorganer til at udføre godkendelse og kontrol efter kapitel 5.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet udsender anvisninger, hvori der gives nærmere retningslinier for, hvorledes bekendtgørelsens bestemmelser kan opfyldes.

Kapitel 7 - Dispensation og klageadgang

§ 19. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen og de i henhold dertil udfærdigede regler, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 20. Tilsynskredsens afgørelser kan indbringes for direktøren for Arbejdstilsynet inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klage over forbud mod brugen af en elevator m.v. har ikke opsættende virkning. Rettidig klage over andre afgørelser har derimod opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet.

Stk. 4. Når særlige grunde taler herfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selvom klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2.

Kapitel 8 - Kriminalretlige foranstaltninger og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, den der overtræder

  1. §§ 2-13, § 14, stk. 1-2, § 15, stk. 1-3 samt § 16,
  2. regler, der er udstedt i henhold til bekendtgørelsen § 18, stk. 1 eller
  3. påbud eller forbud, der er afgivet i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5-8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1-2, §§ 12-13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 1-3 og § 16, stk. 1-2 samt stk.4-5, er en arbejdsgiveransvarlig, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

§ 22. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådan idømmes bøde. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 57 i landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der idømmes hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1992.

Arbejdsministeriet den 26.februar 1992

Knud Erik Kirkegaard/Henrik Grove