Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 2a - Krav til oplærings- og instruktionsforløb for at udføre arbejde efter § 25, stk. 1

Bilag 2a til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 133 om asbest

Personer, beskæftiget med indendørs arbejde nævnt i § 25, stk. 1, skal have en særlig uddannelse, som giver følgende kompetencer:

De skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler med asbestholdige materialer, samt udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.

De skal kunne udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.

De skal endvidere kunne udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger eller skibe.

De skal kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til:

 1. Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest.
 2. Materialer, der kan formodes at indeholde asbest.
 3. Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen.
 4. Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler.
 5. Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse.
 6. Nødforanstaltninger.
 7. Rengøringsprocedurer.
 8. Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald.
 9. Helbredskontrol.

De skal endvidere kunne vurdere, om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt set i relation til:

 1. Instruktionen fra arbejdsgiveren.
 2. Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader.
 3. Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse.
 4. Eventuelle leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler.
 5. Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler.
 6. Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne.
 7. Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres.