Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse for Grønland om dampkedelanlæg på landjorden

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 18. april 1972

I henhold til § 17 i lov nr. 225 af 19. maj; 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland fastsættes:

Kapitel 1 - Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for dampkedelanlæg på landjorden.

Stk. 2. Ved en dampkedel, herunder hedtvandskedel, forstås enhver beholder og ethvert rørsystem, hvori der til brug uden for dampkedlen fremstilles vanddamp af et tryk højere end det atmosfæriske tryk eller hvori vand, der skal anvendes uden for dampkedlen, opvarmes til en temperatur, der er over 100° C.

Stk. 3. Til dampkedlen hører alt armatur og tilbehør, der er forbundet med denne, samt rørledninger med undtagelse af:

 1. tilgangs-, afgangs-, udblæsnings- og udluftningsledninger samt lignende, der kan afspærres fra dampkedlen,
 2. systemer, hvori den fremstillede damp overhedes eller køles, og som kan afspærres fra dampkedlen.

Stk. 4. Til et dampkedelanlæg hører foruden dampkedlen:

 1. dampkedlens bære- og støtteanordning, indmuring og isolering,
 2. fyringsaggregater,
 3. indretninger i kedelrummet til oplagring, tilberedning og tilledning af brændsel, samt indretninger uden for kedelrummet til oplagring, tilberedning og tilledning af formalet, flydende, luftformigt eller andet let antændeligt brændsel,
 4. indretninger til oplagring og tilberedning af fødevand,
 5. luftforvarmere samt blæsere for fyringsaggregatet,
 6. røgkanaler, indbefattet sugetræksventilator og skorsten, samt sod- og askeudskillere,
 7. economiser samt fødepumper med tilhørende fødevandsledninger,
 8. afspærrelige overhedere og mellemoverhedere, såfremt de er anbragt i dampkedlens fyrrum og træk,
 9. kedelrummet,
 10. damp- og hedtvandsledningerne med armatur,
 11. alle øvrige særlige indretninger, der tjener til dampkedelanlæggets drift.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er dampkedelanlæg, hvori vanddamp, varmtvand eller hedtvand fremstilles ved varmeafgivelse fra dampe eller varme/hede væsker.

§ 3. Ved varmtvand forstås vand, der er opvarmet til en temperatur, der ikke overstiger 120° C.

Stk. 2. Ved hedtvand forstås vand, der er opvarmet til en temperatur, der er højere end 120° C.

Stk. 3. Ved en overheder forstås et rørsystem, der anvendes til ophedning af vanddamp.

Stk. 4. Ved en mellemoverheder forstås et rørsystem, der anvendes til genophedning af vanddamp.

Stk. 5. Ved en economiser forstås et røggaspåvirket rørsystem til forvarmning af fødevand.

Stk. 6. Ved kedelrum forstås rum, hvori dampkedler er opstillet.

Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser

§ 4. Dampkedelanlægget med dampkedel med overheder, mellemoverheder, economiser samt rørledninger, armatur og andet tilbehør skal være forsvarligt konstrueret, forarbejdet, udstyret, funderet, opstillet, afprøvet, vedligeholdt, passet og sikret.

Stk. 2. Dampkedelanlæg skal udføres i overensstemmelse med forskrifter eller normer, der fastsættes eller anerkendes af direktøren for arbejdstilsynet. Direktøren for arbejdstilsynet kan dog i enkelttilfælde tillade afvigelser fra sådanne forskrifter og normer, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Stk. 3. De materialer, der anvendes til anlæggets dampkedel, skal være således mærket, at materialernes art og oprindelse entydigt kan fastslås, medmindre andet fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

§ 5. Enhver dampkedel skal være forsynet med en holdbar, forsvarligt fastgjort mærkeplade, der er affattet på dansk, og som tydeligt angiver dampkedlens identitet og data i det omfang, hvori det bestemmes af direktøren for arbejdstilsynet.

§ 6. Dampkedelanlæg skal være således indrettet, at dampkedlen med tilhørende overheder, mellemoverheder, economiser og luftforvarmer kan renses for belægninger i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Alle anlægsdele skal være forsynet med adgangsåbninger (mandehuller) eller, såfremt der ikke kan skabes direkte adgang til anlægsdelen, med inspektionsåbninger i fornødent omfang, således at tilstrækkelig besigtigelse kan foretages.

§ 7. Dampkedelanlæg skal være således indrettet og udstyret, at driftstilstande af sikkerhedsmæssig betydning kan overvåges og beherskes i fornødent omfang.

§ 8. Armatur og tilbehør skal være let tilgængeligt, passende belyst og let at betjene for den eller de personer, der er beskæftiget med anlæggets pasning.

§ 9. Enhver dampkedel skal under brugen tilføres en tilstrækkelig fødevandsmængde i en tilstand, der passer til dampkedlens konstruktion og anvendelse.

§ 10. Ved enhver dampkedel skal der findes en tilsynsbog, der er godkendt af direktøren for arbejdstilsynet, og hvori kedelpasseren og kedlens ejer eller bruger er pligtig at notere alle væsentlige hændelser vedrørende kedlen og anlægget i øvrigt.

Stk. 2. På ethvert dampkedelanlæg skal der findes fornødne instrukser om anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse. Instrukserne skal affattes på dansk og på grønlandsk.

Kapitel 3 - Anmeldelse og godkendelse

§ 11. Før et dampkedelanlæg afleveres til en bruger som nyt, efter flytning eller efter ombygning, væsentlig reparation eller udskiftning af dampkedlen eller andre anlægsdele, skal den pågældende leverandør, forhandler eller reparatør sende arbejdstilsynet anmeldelse herom.

Stk. 2. For faststående dampkedelanlæg skal der forelægges arbejdstilsynet tegning af kedelrummet (grundplan, snit) og eventuelle tilstødende rum med oplysning om disses anvendelse samt en situationsplan med oplysning om naboarealernes bebyggelse og med angivelse af færdselsveje og opholdspladser.

Stk. 3. Ejeren eller den ansvarlige bruger skal sikre sig, at dampkedelanlægget er behørigt anmeldt efter stk. 1 og 2 til arbejdstilsynet, før anlægget tages i brug.

Stk. 4. Før et dampkedelanlæg tages i brug som nyt, efter flytning eller efter ombygning eller væsentlig reparation, skal der forelægges for arbejdstilsynet:

 1. dokumentation for, at dampkedlen, afspærrelige overhedere, mellemoverhedere, economisere og rørledningsanlæg er konstrueret og ved besigtigelse fundet i overensstemmelse med de forskrifter eller normer, der fastsættes eller anerkendes af direktøren for arbejdstilsynet,
 2. dokumentation for, at de under 1) nævnte dele af anlægget har været underkastet trykprøvning med tilfredsstillende resultat, og
 3. brugstilladelse, der meddeles skriftligt af arbejdstilsynet efter et eftersyn på opstillingsstedet.

Stk. 5. Ingen ejer eller bruger må foretage eller lade foretage ombygning eller flytning af et dampkedelanlæg inden for virksomhedens område uden først at have anmeldt dette til arbejdstilsynet.

Stk. 6. For så vidt angår bevægelige dampkedelanlæg skal der ved flytning ikke indsendes anmeldelse eller brugstilladelse, men ejeren skal meddele arbejdstilsynet anlæggets brugssted, når tilsynet anmoder herom.

Kapitel 4 - Tilsyn

§ 12. Dampkedelanlæg skal underkastes periodiske undersøgelser af arbejdstilsynet. Undersøgelserne omfatter:

 1. trykprøvning af dampkedlen og de i fyrrum og røgkanaler anbragte afspærrelige overhedere, mellemoverhedere samt economisere,
 2. besigtigelsen af dampkedlen og de under 1) nævnte dele af anlægget samt
 3. uanmeldte eftersyn, hvorved arbejdstilsynet kontrollerer, at dampkedelanlægget fremdeles er indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet efter de herfor givne forskrifter.

Stk. 2.

 1. trykprøvning skal foretages senest i det 6. kalenderår efter sidste trykprøvning,
 2. besigtigelse skal foretages senest i det 3. kalenderår efter sidste besigtigelse,
 3. uanmeldte eftersyn skal foretages med passende mellemrum.

Stk. 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan påbyde hyppigere undersøgelser foretaget, såfremt omstændighederne taler herfor, ligesom direktøren kan tillade, at de angivne tidsrum forlænges, såfremt sikkerheden på anden måde er tilgodeset.

§ 13. De i § 12 fastsatte perioder gælder, selv om dampkedelanlægget ikke har været i brug i en mellemliggende periode.

Stk. 2. Hvis et dampkedelanlæg er anmeldt som værende ude af brug på det tidspunkt, da en af de ovenfor fastsatte perioder udløber, bortfalder de foreskrevne undersøgelser, men anlægget må ikke på ny tages i brug, før det har været underkastet prøver efter §12.

Stk. 3. Når et dampkedelanlæg har været ude af brug i mere end 2 år, skal det undersøges som angivet i § 12, stk. 1, inden det tages i brug.

§ 14. Når der er foretaget væsentlige reparationer eller ombygninger af et dampkedelanlægs dampkedel, afspærrelige overhedere, mellemoverhedere eller economisere, må anlægget ikke tages i brug, før det har været underkastet undersøgelser efter § 12, stk. 1. Arbejdstilsynet kan herudover forlange, at der foretages undersøgelser, hvis sådanne anses for nødvendige for at kunne vurdere dampkedelanlæggets sikkerhed.

§ 15. Ejeren eller brugeren af et dampkedelanlæg skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for, at de foreskrevne undersøgelser kan udføres på betryggende måde, og yde den hjælp, der er nødvendig til gennemførelse af undersøgelserne, jfr. § 21.

§ 16. Tilsynspersonalet har under udøvelsen af dets tjenstlige hverv ret til at få adgang til alle rum og steder, hvor dampkedler og deres tilbehør findes, eller hvortil damp fra samme ledes.

§ 17. Begæring om afholdelse af de i §12, stk. 1, nr. 1 og 2, foreskrevne syn og prøver rettes af dampkedelanlæggets ejer eller bruger til arbejdstilsynet. Syn eller prøve skal så vidt muligt foretages uden unødig forsinkelse. Ejeren eller brugeren træffer aftale med arbejdstilsynet om afholdelsestidspunktet. Træffes en sådan aftale ikke, fastsætter arbejdstilsynet tidspunktet med mindst 8 ugers varsel.

§ 18. Foreskrevne syn og prøver skal udføres på forsvarlig måde. Forskrifter eller vejledninger herfor udarbejdes af direktøren for arbejdstilsynet. Tilsynet skal tilstræbe, at alle påbegyndte syn og prøver foretages så hurtigt, at ufornødent ophold i brugen af anlægget undgås.

§ 19. Hvis et dampkedelanlæg udsættes for sprængning eller brand, eller hvis beholdere eller rør i dampkedel, afspærrelige overhedere, mellemoverhedere eller economisere har været overophedet eller pludseligt afkølet, eller hvis der konstateres revner eller andre skader, der har indflydelse på anlæggets sikkerhed, skal dampkedelanlægget tages ud af brug, og der skal gives arbejdstilsynet meddelelse om beskadigelsen. Anlægget må først tages i brug igen, når arbejdstilsynets tilladelse foreligger.

§ 20. Hvis det ved en undersøgelse efter § 12, stk. 1, viser sig, at et dampkedelanlæg er i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare, kan arbejdstilsynet nedlægge forbud mod dampkedelanlæggets brug, indtil det efter fornyet undersøgelse konstateres, at de fundne fejl eller mangler er afhjulpet.

§ 21. Såfremt ejeren eller brugeren af et dampkedelanlæg ikke har truffet de foranstaltninger, der kræves efter § 15, og der derfor må fastsættes en ny undersøgelse, skal omkostningerne herved betales af ejeren eller brugeren.

Kapitel 5 - Dispensationer og klager

§ 22. Direktøren for arbejdstilsynet kan tillade lempelser i bekendtgørelsen for sådanne arter af dampkedler eller dampkedelanlæg, hvor forholdene på grund af kedlernes ringe størrelse, særlige konstruktion, lave tryk eller moderate temperaturer gør det rimeligt og forsvarligt.

§ 23. Hvis ejeren eller brugeren af et dampkedelanlæg er utilfreds med udfaldet af en undersøgelse, kan han inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt ham, indbringe afgørelsen for direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 2. Påbud, afgivet af arbejdstilsynet, og dettes afgørelser i øvrigt kan ligeledes inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 3. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Arbejdstilsynets og direktørens afgørelser skal indeholde oplysning om klageadgang og frist herfor.

Stk. 5. Klager har ikke opsættende virkning, hvis påbuddet er givet eller afgørelsen truffet i medfør af lovens § 32.

Kapitel 6 - Ikrafttræden m.v.

§ 24. Direktøren for arbejdstilsynet udfærdiger tekniske forskrifter, nærmere retningslinier og vejledninger for de dampkedelanlæg, der omfattes af bekendtgørelsen, efter forhandling med det i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 22. december 1971 § 25, stk. 1, omhandlede dampkedeludvalg og arbejdsrådet.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at der til pasning af dampkedler kun må anvendes personer, der er fyldt 19 år, og at de pågældende skal have gennemgået en nærmere angivet uddannelse eventuelt aflagt en prøve.

§ 25. For overtrædelse af bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter, forbud og påbud kan idømmes advarsel eller bøde efter lovens § 40.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1972.

Stk. 2. Dampkedelanlæg, der er opstillet ved bekendtgørelsens ikrafttræden og ikke opfylder dens krav, kan dog kun forlanges ændret i følgende tilfælde:

 1. såfremt fortsat brug af dampkedlen eller andre anlægsdele frembyder overhængende fare
 2. ved ejerskifte
 3. ved ombygning og større reparation
 4. når der er gået 15 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Arbejdsministeriet, den 18. april 1972.

Erling Dinesen / Lundbeck