Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 4 - Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 11

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde.

 1. Stoffer og materialer, der er:

  1. Giftige.
  2. Ætsende.
  3. Eksplosive.
  4. Brandfarlige.

  Herunder stoffer og materialer, der har følgende risici:

  1. Fare for varig alvorlig skade på helbred.
  2. Kan fremkalde kræft.
  3. Kan forårsage arvelige genetiske skader.
  4. Kan fremkalde kræft ved indånding.
  5. Kan skade forplantningsevnen.
  6. Kan skade barnet under graviditeten.
 2. Stoffer og materialer, der er sundhedsskadelige og samtidig har mindst en af følgende risici:

  1. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
  2. Kan give overfølsomhed ved indånding.
  3. Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
  4. Mulighed for skade for forplantningsevnen.
  5. Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
  6. Mulighed for varig skade på helbred.
 3. Stoffer og materialer, der er lokalirriterende og samtidig kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

 4. Biologiske agenser, der kan forårsage alvorlig infektionssygdom hos mennesker og udgør en alvorlig fare for de ansatte, og kan være en risiko for spredning til samfundet, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.