Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om asbest

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 133 af 5. februar 2010

Indhold

Kapitel 1 - Område og definitioner

Kapitel 2 - Forbud m.v.

Kapitel 3 - Almindelige bestemmelser

Kapitel 4 - Arbejdssteders indretning og rengøring

Kapitel 5 - Personlige værnemidler, arbejdstidsbegrænsning, afskærmning af arbejdssteder og advarselsskiltning m.v.

Kapitel 6 - Nedrivnings-, reparations-, vedligeholdelsesarbejde

Kapitel 7 - Anmeldelse og uddannelse

Kapitel 8 - Måling

Kapitel 9 - Særlige regler om asbestaffald

Kapitel 10 - Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

Kapitel 11 - Dispensation og klage

Kapitel 12 - Kriminalretlige foranstaltninger og ikrafttræden

Bilag

I medfør af § 11 a, stk. 4, § 29, § 33, § 35, § 37, § 56 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, fastsættes:

Kapitel 1 - Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, import, anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdigt materiale, ethvert arbejde hermed, samt ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med fare for påvirkning fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde, omfattet af § 2, stk. 2, i arbejdsmiljøloven og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver

§ 2. Ved asbest forstås følgende silikater med fiberstruktur:

 • actinolit, CAS-nr. 77536-66-4,
 • asbestgrunerit (amosit), CAS-nr. 12172-73-5,
 • anthophyllit, CAS-nr. 77536-67-5,
 • chrysotil, CAS-nr. 12001-29-5,
 • crocidolit, CAS-nr. 12001-28-4 og
 • tremolit, CAS-nr. 77536-68-6.

Kapitel 2 - Forbud m.v.

§ 3. Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jf. dog stk. 2

Stk. 2. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg, tekniske hjælpemidler m.v., hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt

§ 4. Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke udføres i den ansattes hjem

§ 5. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger.

Kapitel 3 - Almindelige bestemmelser

§ 6. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Antallet af personer, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale skal begrænses til et minimum

Stk. 2. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning

Stk. 3. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er ikke tilladt

§ 7. Arbejde med asbest eller asbestholdige materialer må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 16-19

Stk. 3. Recirkulation af udsuget luft er ikke tilladt.

§ 8. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted

§ 9. De ansatte skal ved ansættelsen have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet, herunder nødvendigheden af at undlade at ryge. Før arbejdet skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage. De ansatte skal endvidere informeres om gældende grænseværdier og om nødvendigheden af, at der foretages kontrolmåling af luften

§ 10. De ansatte skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdigt materiale må ikke være konstant for den enkelte ansatte og skal begrænses til det strengt nødvendige

§ 11. I arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelsen om arbejdspladsvurdering i Grønland skal tillige indgå følgende vurderingselementer:

 1. asbestens farlige egenskaber,
 2. eksponeringsgrad, -type og varighed,
 3. omstændigheder ved arbejdet med asbest, herunder mængden,
 4. virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,
 5. hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,
 6. grænseværdien for asbest og
 7. hvor det er muligt, leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal der i arbejdspladsvurderingen indgå stillingtagen til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for dette støv. Denne vurdering skal revideres, når der opstår tvivl, om den er korrekt, og når der sker en materiel ændring af arbejdsforholdene

§ 12. Ved arbejde, som kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften finder § 25, stk. 2, §§ 31 og 32 ikke anvendelse ved følgende arbejde:

 1. Kortvarige, ikkekontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
 2. Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestmateriale, uden at materialet ødelægges, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.
 3. Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
 4. Arbejde med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå om et givet materiale indeholder asbest.

Kapitel 4 - Arbejdssteders indretning og rengøring

§ 13. Hvis der udføres støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, skal der på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, være adgang til 2 omklædningsrum, et til personlige værnemidler og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet

Stk. 2. Ved ikkestøvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af personlige værnemidler adskilt fra dagligtøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand

Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål.

§ 14. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal lokaler og udstyr kunne rengøres og vedligeholdes effektivt. Ved udformning af inventar og tekniske hjælpemidler på faste arbejdssteder skal det påses, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring

Stk. 2. Rengøring og vedligeholdelse skal kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening, såvel under arbejdet som efter dets ophør

§ 15. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der anvendes ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer skal være forsynet med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold, driftsstop og uheld

Stk. 2. I tilknytning til overvågningen skal der være udarbejdet instruktion, der angiver hvilke forholdsregler, der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld.

Kapitel 5 - Personlige værnemidler, arbejdstidsbegrænsning, afskærmning af arbejdssteder og advarselsskiltning m.v.

§ 16. Hvor der er risiko for påvirkning fra asbeststøv, jf. § 11 skal de beskæftigede anvende personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, og om nødvendigt anvende åndedrætsværn, hvis luftforureningen ikke er fjernet i henhold til § 7, stk. 1, efter reglerne herfor i §§ 17, 18 og 19

Stk. 2. Alle beskæftigede skal have udleveret et egnet filtrerende åndedrætsværn med minimum P2 filter (støvmaske), uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter § 7, stk. 1

§ 17. Personlige værnemidler skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Personlige værnemidler må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdige materialer foregår. Før personlige værnemidler tages af, skal de rengøres for støv

§ 18. Når der under arbejdet anvendes personlige værnemidler, skal disse efter brugen kontrolleres og rengøres og anbringes på et nærmere angivet sted. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 2. Når personlige værnemidler kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jf. § 30

Stk. 3. Personlige værnemidler skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv

§ 19. Hvis anvendelsen af personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde

Stk. 2. Arbejdet med luftforsynet åndedrætsværn må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer pr. dag

Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn for den enkelte ansatte ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

Stk. 4. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ansatte ikke overstige 3 timer pr. dag

Stk. 5. Hvis der for den enkelte ansatte forekommer arbejde af forskellig art inden for samme arbejdsdag, jf. stk. 2, stk. 3 eller stk. 4, skal den tid, den ansatte må arbejde med de beskrevne åndedrætsværn, nedsættes forholdsmæssigt.

§ 20. På arbejdsstedet må andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, ikke opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning

Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor støv fra asbest eller asbestholdige materialer forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse, og ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder

Stk. 3. Under arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale skal der opsættes advarselsskilt samt supplerende skilt med teksten »PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«.

Kapitel 6 - Nedrivnings-, reparations-, vedligeholdelsesarbejde

§ 21. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, konstruktioner, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde og rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder

§ 22. Forinden udførelsen af arbejde med nedrivning eller fjernelse af asbest skal virksomheden på forlangende af Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig sådant arbejde, jf. herved kravene om uddannelse m.v. af ansatte i § 26, stk.1 og stk. 2

§ 23. Inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal arbejdsgiveren indhente de nødvendige oplysninger evt. ved kontakt til ejerne herom for at fastslå, om der i pågældende materialer eller bygninger findes asbest. Hvis der er den mindste mistanke om asbestforekomst i et materiale eller i en bygning, skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse

§ 24. Inden et nedrivningsarbejde eller et arbejde med fjernelse af asbest eller asbestholdige materialer fra bygninger, konstruktioner, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse

Stk. 2. Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed for de beskæftigede.

Kapitel 7 - Anmeldelse og uddannelse

§ 25. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal, før arbejdet påbegyndes, anmeldes til Arbejdstilsynet

Stk. 2. Andet arbejde omfattet af denne bekendtgørelse og som af arbejdsgiveren vurderes ikke kun at kunne indebære kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, jf. § 12, skal ligeledes anmeldes til Arbejdstilsynet

Stk. 3. Anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ske i elektronisk form eller i papirform og skal udarbejdes efter retningslinjerne i bilag 1 og skal underskrives af virksomheden og sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, af en anden repræsentant for de ansatte

Stk. 4. Der skal ske ny anmeldelse af arbejdet, når ændringer af arbejdsvilkårene kan medføre væsentlig forøget påvirkning af støv fra asbest eller asbestholdige materialer

§ 26. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i § 25, stk. 1, skal gennemgå en særlig uddannelse, så de kan erhverve de kompetencer, som fremgår af bilag 2 a

Stk. 2. Ansatte beskæftiget enten med udendørs arbejde, eller med andet arbejde, end det nævnte i § 25, stk. 1, og som bliver eller kan blive udsat for påvirkning fra støv fra asbest, skal gennemgå relevant oplærings- og instruktionsforløb m.h.t. forebyggelse og sikkerhed, så de kan erhverve de kompetencer, som fremgår af bilag 2 b.

Kapitel 8 - Måling

§ 27. Afhængig af den særlige arbejdspladsvurdering i henhold til § 11 og for at sikre at grænseværdien for asbest på 0,1 fibre pr. cm3 udregnet i forhold til et tidsvægtet gennemsnit på 8 timer overholdes, skal der regelmæssigt foretages asbeststøvmålinger efter angivelserne herfor i bilag 3

Stk. 2. Målingerne skal tilrettelægges efter høring af sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, efter høring af en anden repræsentant for de ansatte

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, en anden repræsentant for de ansatte og skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller medarbejderrepræsentanten vurdere resultaterne

§ 28. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet

Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende.

§ 29. Ansatte og sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, andre repræsentanter for de ansatte skal snarest muligt underrettes, hvis grænseværdien for asbest overskrides. Arbejdsgiveren skal endvidere orientere om årsagerne hertil. Arbejdsgiveren skal høre de ansatte eller deres repræsentanter om de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. I hastende tilfælde kan arbejdsgiveren underrette dem om hvilke foranstaltninger, der er truffet.

Kapitel 9 - Særlige regler om asbestaffald

§ 30. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest

Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres

Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske forsvarligt.

Kapitel 10 - Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

§ 31. Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet med asbest eller med asbestholdigt materiale og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter og mindst én gang hvert 3. år, efter angivelserne i bilag 4

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og så vidt muligt i arbejdstiden

§ 32. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning af asbest, der er forbundet hermed. Arbejdstilsynet og den undersøgende læge, jf. § 31, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen

Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til det stedlige Arbejdstilsyn.

Kapitel 11 - Dispensation og klage

§ 33. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 34. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Kapitel 12 - Kriminalretlige foranstaltninger og ikrafttræden

§ 35. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der

 1. overtræder § 3, stk. 1 og 2, §§ 4–5, §§ 6–11, §§ 13-20 og §§ 22–32,
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for en dispensation.

Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed,

 1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed,
 2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,
 3. at der tidligere er afgivet påbud for det samme eller tilsvarende forhold, eller
 4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre

Stk. 3. For overtrædelse af § 3, stk. 1 og 2, §§ 4-5, §§ 6-8, § 11, §§ 13-20 og §§ 23-32, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne bestemmelse finder § 91, stk. 4, i kriminallov for Grønland ikke anvendelse. Ved bødens udmåling finder stk. 2, nr. 2-4, tilsvarende anvendelse

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af juridiske personer, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv., Grønlands Selvstyre og staten, kan selskabet m.v. som sådant idømmes bøde

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Asbest og asbestholdige materialer, der lovligt kunne fremstilles, importeres og anvendes inden den 1. juni 2010, kan fortsat anvendes, indtil materialet har nået slutningen af levetiden eller bortskaffes

Arbejdstilsynet, den 5. februar 2010

Jens Jensen / Charlotte Skjoldager

Bilag

1 - Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 25

2a - Krav til oplærings- og instruktionsforløb for at udføre arbejde efter § 25, stk. 1

2b - Krav til oplærings- og instruktionsforløb for at udføre arbejde efter § 25, stk. 2

3 - Metode for måling af luftens asbestindhold efter § 27

4 - Praktiske retningslinjer for den i § 31 omhandlede kliniske helbredsundersøgelse af arbejdstagerne