Spring over hovedmenu

Eftersyn af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev om bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland

Arbejdsgiver m. fl

Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft.

Læs bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland

Arbejdstilsynet ønsker med dette informationsbrev, at udbrede kendskabet til bekendtgørelsens indhold. Særligt ønsker Arbejdstilsynet, at gøre opmærksom på de regler der er vedrørende eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler.

Bekendtgørelsen omhandler

Anvendelsen af tekniske hjælpemidler herunder, maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der:

 1. anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
 2. anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller
 3. tjener til udførelsen af en teknisk proces.

Særlige regler for visse tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at der er særlige regler for elevatorer, kedler og trykbærende udstyr. Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler ændrer ikke på disse regler. Arbejdstilsynet henviser til hjemmesiden www.at.gl for yderligere information.

Eftersyn og vedligeholdelse

Generelt

Tekniske hjælpemidler skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse, sikres, at de holdes i forsvarlig stand.

Leverandørens anvisninger, skal med hensyn til eftersyn og vedligeholdelse til enhver tid følges.

I informationsbrevets bilag 1, er der eksempler på tekniske hjælpemidler, hvor der er lovpligtige krav til eftersyn og vedligeholdelse, samt eksempler på tekniske hjælpe midler hvor der jf. leverandører kan være anvisninger omkring eftersyn og vedligeholdelse.

Bemærk, skulle leverandøren forskrive mere omfattende eftersyn, er de til hver en tid at følge.

10 års eftersynet

Kraner m.v. der anvendes udendørs, se informationsbrevets bilag 1 for lempelser, skal, når de er 10 år gamle regnet fra fremstillingsåret, underkastes et hovedeftersyn* ved en særlig sagkyndig** (10 års eftersynet).

Journal

Der er krav til tekniske hjælpemidler, om at dokumentere, eksempelvis hvornår der er gennemført hovedeftersyn m.m. via journal føring. I informationsbrevets bilag 1, er der eksempler på hvilke typer hjælpemidler det omhandler.

Oplæring og instruktion

Generelle regler – Det er arbejdsgivers forpligtigelse at sikre, at ansatte er instrueret i det arbejde, de skal udføre. Hvis de ansatte udfører arbejde med tekniske hjælpemidler, skal arbejdsgiveren sikre at anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig, så de ansatte:

 1. Bliver instrueret om og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen i de tekniske hjælpemidler de skal benytte under arbejdet.
 2. At de gøres opmærksom på relevante risici i forbindelse med anvendelsen af tekniske hjælpemidler.
 3. At hvis anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring.
  Se bekendtgørelsens bilag 1, vedrørende eksempler på tekniske hjælpemidler, hvor der kræves at de anvendes af personer der er specielt udpeget dertil.

Oplæring og instruktion

Der er ikke krav om certifikater eller førerbeviser i bekendtgørelsen. Det er dog Arbejdstilsynets vurdering, at der er tekniske hjælpemidler, som er særligt komplicerede og farlige. For disse hjælpemidler vil der derfor være krav om instruktion og oplæring, som almindeligvis kun kan tilegnes igennem en uddannelse. Denne uddannelse skal have et niveau som er sammenligneligt med erhvervelsen af et certifikat eller bevis, til den pågældende type tekniske hjælpemiddel.

Anmeldelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland, stiller ingen krav om anmeldelsespligt af tekniske hjælpemidler.

Øvrig information

Arbejdstilsynet henviser ligeledes til de grønlandske og danske At-vejledninger og meddelelser vedrørende tekniske hjælpemidler. Bemærk at et emne kan være beskrevet i mere end én vejledning eller meddelelse, endvidere henledes opmærksomheden på at At-vejledninger og meddelelser der relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning.
At-vejledninger og meddelelser kan findes på Arbejdstilsynets grønlandske og danske hjemmesider www.at.gl og www.at.dk.

Kraner

 • Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber, At-anvisning nr. 2.3.0.2
 • Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber, At-anvisning nr. 2.3.0.3
 • Anhugningsgrej, At-meddelelse nr. 2.02.10

Personløftere m.m.

 • Transportable personløftere med arbejdsstandplads, At-meddelelse nr. 2.04.3-1
 • Løft af personer med gaffeltruck, At-vejledning B.2.3.1 (Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv)

Faldsikring, stiger m.m.

 • Faldsikring, At-vejledning D.5.5-3
 • Brug af transportable stiger, At-vejledning GL.2.1 
 • Opstilling og brug af stilladser, At-vejledning GL.2.2

Kranførercertifikat

 • Kranførercertifikat, At-vejledning B.2.1.1-2 (Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat


 

* Hovedeftersyn skal foretages af leverandøren eller anden sagkyndig/kvalificeret person

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

 1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion.
 2. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.
 3. Kendskab til redskabets brugsanvisning.
 4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende prøvebelastning og journal.
 5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende truck eller El myndighederne vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen.
 6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation til specielle arbejdsopgaver, fx elinstallationer.

* * Særlig sagkyndig

Særlig sagkyndig vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

 1. Kendskab til de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler.
 2. Kendskab til styrkeberegninger for bærende konstruktioner.
 3. Kendskab til, hvilke undersøgelser og afprøvninger der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele.
 4. Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser.
  Hvis virksomheden selv foretager ikke-destruktive undersøgelser på redskabet, skal de have det fornødne udstyr og erfaring til gennemførelse af den pågældende undersøgelse.
 5. Viden til på grundlag af undersøgelsesresultatet, at være i stand til eventuelt at fastsætte særlige betingelser for redskabets fortsatte brug.

Teksten som pdf