Spring over hovedmenu

Nyheder

Nyheder fra Arbejdstilsynet i Grønland.

Juni 2019

Arbejdstilsynet skal på sommersejllads med skibet Tulu i perioden 24. juni - 3. juli 2019

Virksomheder/arbejdspladser kan forvente, at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt tilsynsbesøg i disse byer og bygder: Kangaamiut, Itilleq, Attu, Kangaatsiaq, Aasiaat, Kitsissuarsuit, Qeqertarsuaq, Saqqaq, Qeqertaq, Oqaasut, Ilulissat, Ilimanaq, Qasigiannguit, Ikamiut, Akunnaaq, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk.

Arbejdstilsynet kommer på besøg for at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljølovens krav i forhold til at sikre, at ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vi spørger også ind til bl.a. arbejdspladsvurdering (APV), sikkerhedsorganisationens opbygning og sikkerhedsrepræsentanter og om disse har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I forhold til arbejdet føres der tilsyn med arbejdsstedets indretning og arbejdets udførelse b.la. tunge løft og arbejdsstillinger.

Arbejdstilsynets arbejde Arbejdsmiljøloven

(19 juni 2019)

august 2017

Der er kommet følgende ændringer til Arbejdsmiljøloven

Der er kommet ændringer til
Arbejdsmiljøloven (pdf)

(3 august 2017)

juni 2017

Nyhed

1. juli træder bekendtgørelse om refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling m.v. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i kraft. Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med en ændring af den grønlandske arbejdsmiljølov.

Bekendtgørelsen indebærer, at rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til råstof- og vandkraftaktiviteter efter de relevante inatsisartutlove, skal betale et gebyr for Arbejdstilsynets tilsyn inden for det geografiske område, som tilladelsen dækker.

Gebyret beregnes på baggrund af det antal timer, Arbejdstilsynet har anvendt til tilsynet og den tilhørende sagsbehandling. Den anvendte timesats fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til medarbejdere, der deltager i tilsynet og sagsbehandlingen. Hertil kommer en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger til tilsyn og sagsbehandling med råstof- og vandkraftaktiviteter i det pågældende år.

Timesatsen for det enkelte år vil fremgå af Arbejdstilsynet Grønlands hjemmeside.

(28 juni 2017)

januar 2012

Nye arbejdsmiljøregler i Grønland fra den 1. januar 2013

Større bøder, ændring af arbejdsgiveres og ansattes kriminalretlige ansvar og en ny arbejdsmiljøuddannelse på bygge- og anlægsområdet. Det er nye regler i arbejdsmiljøloven for Grønland

Større bøder til arbejdsgivere

De nye regler betyder, at arbejdsgivere i Grønland fremover kan få større bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne.

Bødestørrelsen kan blive fordoblet til 40.000 kr., hvis der er skærpede omstændig-heder. Det vil sige, hvis lovovertrædelsen har medført en alvorlig ulykke eller et dødsfald, at en ung under 18 år er kommet alvorligt til skade, eller at der har været fare for den unges liv eller helbred.

Begrænsning af arbejdsgivers ansvar 

De nye regler betyder, at arbejdsgiverens ansvar for de ansattes overtrædelser af reglerne begrænses, hvis arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter efter arbejds-miljøloven.

Arbejdsgiveren kan efter 1. januar 2013 ikke pålægges et kriminalretligt ansvar, hvis arbejdsgiveren har overholdt lovens kapitel 3 om arbejdsgiverens pligter og de ansatte tilsidesætter arbejdsgiverens instruktioner og fx ikke bruger det sikkerheds-udstyr, som er stillet til rådighed, hvis arbejdsgiveren

  • har sørget for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
  • har givet de ansatte den nødvendige instruktion, og
  • har ført effektivt tilsyn med de ansattes arbejde.

 

Ansatte får skærpet ansvar

De nye regler betyder, at de ansattes ansvar skærpes, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne i situationer, hvor arbejdsgiveren har opfyldt lovens krav.

Ansatte kan få en bøde på 2.500 kr., hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter, og de ansatte alligevel tilsidesætter elementære og almindelige sikkerhedskrav, der har til formål at beskytte de ansatte. Det gælder konkret, hvis de ansatte overtræder reglerne om brug af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, beskyt-telsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger eller ikke bruger forsvarlige arbejdsme-toder. Bødeniveauet er vejledende og vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger særlige omstændigheder.

Koordinatoruddannelse

De nye regler betyder, at der indføres en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordi-natorer på bygge- og anlægsområdet. Det betyder, at bygge- og anlægsvirksomheder med ansatte fremover skal have en koordinator med en koordinatoruddannelse, hvis de udfører arbejde på bygge- og anlægspladser, hvor der er mere end én arbejdsgiver. Se lovændringen.

(1 januar 2012)

december 2013

Ny koordinatoruddannelse på bygge- og anlægsområdet

Folketinget vedtog i december 2012, at der skal indføres en grønlandsk arbejdsmiljø­uddannelse for koordinatorer på bygge- og anlægsområdet, der svarer til den danske koordinatoruddannelse.

Der er derfor nu udstedt en bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland. Samtidig er der foretaget konsekvensændringer i bekendtgørelsen om bygherrens pligter i Grønland samt i bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland.

De nye regler handler særligt om:

  • Etablering af koordinatoruddannelsen, som udbydes af private.
  • Indholdsmæssige krav til koordinatoruddannelsen herunder en dispensationsmulighed.
  • Fastsættelse af gebyr for deltagelse i samt tilskud til arbejdsmiljøuddannelsen for medlemmer af sikkerhedsorganisationen.
  • Præcisering af, at det er Arbejdstilsynet, der udbyder arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen.

(1 december 2013)