Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse nr. 914 af 26. juni 2013 om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter

Bekendtgørelse nr. 914 af 26. juni 2013 der trådte i kraft den 15. juli 2013, og

Bekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2014 der trådte i kraft den 1. marts 2014

I medfør af § 7, § 9, stk. 2, § 56, § 57, stk. 1, og § 57 a i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382 af 23. december 2012 fastsættes:

Kapitel 1 - Område

§ 1. Arbejdsmiljøuddannelserne omfatter:

 1. Uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, og
 2. Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Kapitel 2 - Udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

§ 2. Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, udbydes af Arbejdstilsynet.

§ 3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet kan udbydes af udbydere, som er godkendt af Arbejdstilsynet efter kap. 5 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3 - Formål og indhold

Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen

§ 4. Formålet med at uddanne sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde.

§ 5. Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal tilrettelægges, så deltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i

 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet,
 2. opgaver og funktion i virksomheden efter reglerne i bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland og bekendtgørelsen om bygherrens pligter i Grønland,
 3. arbejdsmiljøaktørernes virke og deltagernes relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v.,
 4. de strukturer på virksomheden, som sikkerhedsorganisationen indgår i, og samarbejde i forbindelse hermed,
 5. planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde,
 6. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø og
 7. sikkerhedsorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet

§ 6. Formålet med at uddanne koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet er at styrke det forebyggende arbejde på bygge- og anlægspladser.

Uddannelsen skal sikre, at koordinatorerne får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde.

§ 7. Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal tilrettelægges, så deltagerne får undervisning i

 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler samt påvirkning af byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til at fremme arbejdsmiljøet,
 2. koordinatorens opgaver og funktion efter reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter,
 3. aktører på arbejdsmiljøområdet samt koordinatorens og sikkerhedsorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v.,
 4. de strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd,
 5. udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed,
 6. effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne,
 7. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø,
 8. arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde og
 9. koordinators opgaver i relation til ulykker, nærvedulykker og sundhedsfarer.

Betingelser for netbaseret arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

§ 7 a. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet kan foregå som netbaseret undervisning.

Stk. 2. Netuddannelsen skal gennemføres inden for mindst 6 og maksimalt 15 uger.

Stk. 3. For gennemførelse af uddannelsen som netbaseret undervisning gælder tillige § 7 b og § 7 c.

§ 7 b. Netuddannelsen er betinget af, at

 1. kursusudbyder til enhver tid kan dokumentere, at det anvendte it-system er afprøvet, og at afprøvningen har vist, at systemet
  a) har en god driftsstabilitet og kan anvendes til fjernundervisning,
  b) giver god mulighed for dialog mellem deltagerne samt mellem den enkelte deltager og underviseren,
  c) er brugervenligt med nem betjening, overskuelighed og korte svartider,
  d) kan følge og dokumentere deltageraktiviteten,
  e) kan håndtere løsning af opgaver samt søgning og formidling af viden og
  f) er sikret mod tab af data, uønsket adgang til data samt misbrug af data,
 2. deltagerne, inden kurset påbegyndes, gennem en præsentationsopgave har dokumenteret tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter,
 3. der maksimalt er 20 deltagere på det enkelte kursus,
 4. underviseren har kontakt med og kan rådgive deltagerne, så længe kurset foregår og
 5. underviseren har den nødvendige viden om informationsteknologi og den nødvendige pædagogiske erfaring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning.

§ 7 c. Netuddannelsen indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor den enkelte kursusdeltager

 1. får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet,
 2. får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, så den enkeltes forudsætninger kan danne grundlag for en aktivitetsplan over kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet,
 3. kan sætte bygge- og anlægspladsens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber,
 4. får kendskab til koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og bekendtgørelse om bygherrens pligter og
 5. supplerer sine forudsætninger for at gennemføre den netbaserede undervisning.

Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal opfylde kravene i § 15. Herudover skal der være mulighed for at demonstrere det it-system, der skal anvendes i undervisningen.

Stk. 3. Under den netbaserede del af undervisningen skal 1) underviser sammen med kursusdeltageren udarbejde en aktivitetsplan om indhold og tidsplan for uddannelsesforløbet og
2) kursusdeltageren løse de aftalte opgaver, der skal relatere til kursusdeltagerens egen arbejdsplads.

Stk. 4. Opgaverne skal være af forskellige sværhedsgrader og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers funktion som koordinator, svarende til den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset.

Stk. 5. Kravet efter stk. 1 om én dags tilstedeværelsesundervisning kan for kursusdeltagere med ophold i Grønland, erstattes med fjernundervisning, hvis der er et stabilt it-system.

Kapitel 4 - Fælles krav til arbejdsmiljøuddannelserne

Varighed og sprog

§ 8. Arbejdsmiljøuddannelserne skal have en varighed på mindst 37 timer, inklusiv kortere pauser og frokostpauser, der skal fordeles ligeligt på mindst fire dage.

§ 9. Undervisning, der gennemføres efter denne bekendtgørelse, skal tilbydes på grønlandsk og dansk. Endvidere skal skriftligt materiale, der bruges i arbejdsmiljøuddannelsen, foreligge på begge sprog.

Stk. 2. Undervisning, der gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, kan uanset stk. 1 tilbydes på enten grønlandsk eller dansk. Endvidere skal skriftligt materiale, der bruges i arbejdsmiljøuddannelsen, for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet foreligge på enten dansk eller grønlandsk.

§ 10. Arbejdsmiljøuddannelserne kan suppleres med en løbende opfølgning.

Pædagogiske principper

§ 11. Arbejdsmiljøuddannelserne skal tilrettelægges, så de pædagogiske principper indeholder følgende:

 1. Undervisningen skal differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger med udgangspunkt i deres arbejdspladser, viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal varetage som medlemmer af sikkerhedsorganisationen eller som koordinatorer på bygge- og anlægsområdet.
 2. Deltagerne skal lære metoder til, hvordan man kan gennemføre arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det skal ske ved praktiske øvelser, der fortrinsvis tager udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads.
 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges,
  a) så deltagerne inddrages aktivt,
  b) så deltagerne kan udveksle erfaringer om løsning af arbejdsmiljøopgaverne,
  c) så deltagerne arbejder opgave- og problemorienteret og
  d) så der veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Tilrettelæggelse af arbejdsmiljøuddannelserne

§ 12. Uddannelserne skal tilrettelægges som tilstedeværelsesundervisning.

§ 13. Uddannelserne skal gennemføres i et sammenhængende forløb.

§ 14. Uddannelserne skal gennemføres som kurser for hold på højst 20 deltagere. Et samlet hold påbegynder og afslutter uddannelsen.

Stk. 2. En deltager vil undtagelsesvis kunne flyttes til et andet hold for at gennemføre resterende dele af uddannelsen.

§ 15. Undervisningerne skal afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder computere med printer og internetopkobling.

Stk. 2. Relevante opslagsværker om arbejdsmiljøloven, vejledninger fra Arbejdstilsynet, og lignende skal være tilgængelige for deltagerne.

§ 16. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne udsteder et kursusbevis til hver kursusdeltager for gennemført arbejdsmiljøuddannelse.

Undervisere

§ 17. En underviser på arbejdsmiljøuddannelserne skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer:

 1. Et gennemgået underviserkursus af ni dages varighed.
 2. En gennemgået arbejdsmiljøuddannelse eller anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse.
 3. Erfaring fra deltagelse i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde.
 4. En gennemført pædagogisk uddannelse svarende til mindst 120 timer.
 5. Relevant undervisningserfaring.

§ 18. Arbejdstilsynet foranlediger afholdelse af underviserkurser, jf. § 17, stk. 1, nr. 1.

Evaluering

§ 19. Arbejdsmiljøuddannelserne evalueres en gang om året på grundlag af evalueringer fra deltagere og undervisere.

Stk. 2. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd orienteres om den årlige evaluering.

Kapitel 5

Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge og anlægsområdet

§ 20. Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet er betinget af, at udbyderen opfylder betingelserne i §§ 6 -18.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelser i §§ 6 -18 ikke er opfyldt.

§ 21. Godkendte udbydere skal medvirke til evaluering, jf. § 19, og skal

 1. løbende sørge for, at deltagerne evaluerer alle kurser og
 2. årligt udarbejde en oversigt over udbudte kurser og deltagerantal.

§ 22. Ansøgning om at blive godkendt som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal indsendes til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges

 1. uddannelsesplaner, jf. §§ 6 - 15 og
 2. dokumentation for undervisernes kvalifikationer, jf. § 17.

Stk. 3. Ansøgeren skal endvidere oplyse om, hvordan arbejdsmiljøuddannelsen vil blive administreret, herunder navn og stilling på den person i virksomheden, der vil få ansvaret for arbejdsmiljøuddannelsen.

Kapitel 6 - Gebyr for deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen

§ 23. Arbejdstilsynet opkræver et gebyr fra deltagernes arbejdsgivere til delvis dækning af omkostningerne ved at afholde arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen.

Gebyret dækker den del af Arbejdstilsynets omkostninger, som ikke bliver dækket af tilskud, jf. § 25.

Gebyret udgør 4.500 kr. pr. deltager baseret på langsigtede, gennemsnitlige omkostninger (2012-priser).

Stk. 2. Gebyret reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven i det pågældende år.

§ 24. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Er der ingen godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, kan direktøren for Arbejdstilsynet tillade, at uddannelsen erstattes af arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen.

Kapitel 7 - Tilskud

§ 25. Arbejdstilsynet kan af en særlig bevilling på den årlige finanslov yde tilskud til delvis dækning af udgifterne ved arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen.

Tilskuddet ydes til udvikling og administration af uddannelsen, herunder til afholdelse af uddannelsen og undervisernes løn og rejseomkostninger.

Kapitel 8 - Klage, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 26. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 363 af 6. april 2010 om arbejdsmiljøuddannelse i Grønland og bekendtgørelse nr. 513 af 20. juli 1989 om anvendelse af statsligt tilskud til uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer m.v. i Grønland ophæves.

Arbejdstilsynet, den 26. juni 2013

JENS JENSEN
/ Eva Jensen