Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland
foretages følgende ændringer:

1. Efter § 27 indsættes:

»Sikkerhedsorganisationens uddannelse

§ 27 a. Efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe skal arbejdsgiveren tilmelde sikkerhedsorganisationens medlemmer til den foreskrevne arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 1 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

  1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har fået den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse.
  2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. § 26 a i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Stk. 3. Senest 4 uger efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe eller ved nyvalg til sikkerhedsgruppen skal sikkerhedsgruppens medlemmer tilmeldes arbejdsmiljøuddannelsen.

Stk. 4. For sikkerhedsgrupper, der dannes på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsområdet, er tilmeldingsfristen senest 2 uger efter sikkerhedsgruppens oprettelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter oprettelse eller genetablering af en sikkerhedsgruppe.

Stk. 6. Sikkerhedsorganisationens medlemmer, herunder den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, har pligt til at deltage i den fastsatte arbejdsmiljøuddannelse, jf. dog stk. 2.«

2. Efter § 36 indsættes:

»Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

§ 36 a. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd følger udviklingen i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd kan på denne baggrund fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og effektivisering af sikkerhedsorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen.«

3. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 26, stk. 1«: », § 27 a, stk. 1,«

§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2010.

Arbejdstilsynet, den 6. april 2010

JENS JENSEN/ Charlotte Skjoldager