Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2014

(netbaseret koordinatoruddannelse) 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 914 af 6. juli 2013 om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes følgende:

»Betingelser for netbaseret arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

§ 7 a. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet kan foregå som netbaseret undervisning.

Stk. 2. Netuddannelsen skal gennemføres inden for mindst 6 og maksimalt 15 uger.

Stk. 3. For gennemførelse af uddannelsen som netbaseret undervisning gælder tillige § 7 b og § 7 c.
§ 7 b. Netuddannelsen er betinget af, at

 1. kursusudbyder til enhver tid kan dokumentere, at det anvendte it-system er afprøvet, og at afprøvningen har vist, at systemet
  a) har en god driftsstabilitet og kan anvendes til fjernundervisning,
  b) giver god mulighed for dialog mellem deltagerne samt mellem den enkelte deltager og underviseren,
  c) er brugervenligt med nem betjening, overskuelighed og korte svartider,
  d) kan følge og dokumentere deltageraktiviteten,
  e) kan håndtere løsning af opgaver samt søgning og formidling af viden og
  f) er sikret mod tab af data, uønsket adgang til data samt misbrug af data,
 2. deltagerne, inden kurset påbegyndes, gennem en præsentationsopgave har dokumenteret tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter,
 3. der maksimalt er 20 deltagere på det enkelte kursus,
 4. underviseren har kontakt med og kan rådgive deltagerne, så længe kurset foregår og
 5. underviseren har den nødvendige viden om informationsteknologi og den nødvendige pædagogiske erfaring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning.

§ 7 c. Netuddannelsen indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor den enkelte kursusdeltager

 1. får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet,
 2. får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, så den enkeltes forudsætninger kan danne grundlag for en aktivitetsplan over kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet,
 3. kan sætte bygge- og anlægspladsens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber,
 4. får kendskab til koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og bekendtgørelse om bygherrens pligter og
 5. supplerer sine forudsætninger for at gennemføre den netbaserede undervisning.

Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal opfylde kravene i § 15. Herudover skal der være mulighed for at demonstrere det it-system, der skal anvendes i undervisningen.

Stk. 3. Under den netbaserede del af undervisningen skal

 1. underviser sammen med kursusdeltageren udarbejde en aktivitetsplan om indhold og tidsplan for uddannelsesforløbet og
 2. kursusdeltageren løse de aftalte opgaver, der skal relatere til kursusdeltagerens egen arbejdsplads.

Stk. 4. Opgaverne skal være af forskellige sværhedsgrader og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers funktion som koordinator, svarende til den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset.

Stk. 5. Kravet efter stk. 1 om én dags tilstedeværelsesundervisning kan for kursusdeltagere med ophold i Grønland, erstattes med fjernundervisning, hvis der er et stabilt it-system.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.
Arbejdstilsynet, den 18. februar 2014

THOMAS V. PEDERSEN / Eva Jensen